VoorwaardenBrigitte van de Raadt | LinkedIn

Algemene Voorwaarden Vertaalbureau Van de Raadt voor het uitvoeren van vertaalopdrachten en het geven van taalcursussen

1 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van Vertaalbureau Van de Raadt op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Vertaalbureau Van de Raadt, betreffende het door of onder verantwoordelijkheid van Vertaalbureau Van de Raadt uitvoeren van vertaalopdrachten en het geven van taalcursussen ten behoeve van de opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, in welke vorm dan ook, worden door deze Algemene Voorwaarden uitgesloten.

2 DEFINITIES

Opdrachtgever is diegene die opdracht verstrekt aan Vertaalbureau Van de Raadt tot het maken van vertalingen en het geven van taalcursussen.
Opdrachtnemer is Vertaalbureau Van de Raadt, dat de vertaalopdracht of de taalcursus aanvaardt en uitvoert of onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren.
Vertaalopdracht is de opdracht die Vertaalbureau Van de Raadt ontvangt tot het vervaardigen van een vertaling of het corrigeren van een tekst in een afgesproken taal.
Taalcursus is de opdracht die Vertaalbureau Van de Raadt ontvangt tot het geven van lessen t.b.v. het leren van een niet Nederlandse taal.

3 HONORERING

De hoogte van het honorarium wordt door Vertaalbureau Van de Raadt vastgesteld, waarbij de volgende factoren een rol spelen: doeltaal, moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst, het aantal woorden in de bron- of doeltaal of de duur van de taalcursus.

4 BEVESTIGING OPDRACHTEN

Opdrachtbevestiging door Vertaalbureau Van de Raadt aan opdrachtgever, Vertaalbureau Van de Raadt stuurt (meestal per e-mail) voor de aanvang van het uitvoren van een vertaalopdracht of taalcursus een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever.

Wijzigen van de opdracht en de gevolgen ervan Indien de opdrachtgever, nadat de opdracht is verstrekt, alsnog veranderingen in de opdracht wenst aan te brengen, moet hij deze veranderingen schriftelijk en tijdig ter kennis brengen aan Vertaalbureau Van de Raadt. Anders is de schriftelijk aangeleverde tekst bepalend.

5 LEVERINGSTERMIJNEN

De met Vertaalbureau Van de Raadt overeengekomen leveringstermijnen worden beschouwd als geschatte perioden na verstrijking waarvan de vertaling bij benadering zal moeten zijn voltooid. Indien tussentijds de te vertalen tekst veranderingen ondergaat, zal Vertaalbureau Van de Raadt het recht hebben zonder kennisgeving de afleveringstermijnen naar redelijkheid ter verlengen. Indien de opdrachtgever de te vertalen of te corrigeren tekst later aanlevert dan is overeengekomen, wordt de overeengekomen afleveringstermijn verlengd met een periode die gelijk is aan de vertraging waarmee de opdrachtgever de tekst bij Vertaalbureau Van de Raadt heeft aangeleverd. Uitsluiting schadevergoedingsplicht De opdrachtgever heeft nimmer recht op enigerlei schadevergoeding, indien Vertaalbureau Van de Raadt een leveringstermijn of leveringsdatum overschrijdt.

6 ANNULERING OPDRACHT DOOR OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever kan een vertaalopdracht en/of taalcursus uitsluitend schriftelijk annuleren.

7 VERGOEDING TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

Vertaalbureau Van de Raadt heeft, indien de overeenkomst tussentijds (dus nadat de eigenlijke vertaalwerkzaamheden zijn begonnen en/of de taalcursus is begonnen) beëindigd wordt door ondercuratelestelling van de opdrachtgever, surseance of faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of door tussentijdse opzegging, recht op betaling van het gehele overeengekomen honorarium.

8 OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT DOOR VERTAALBUREAU VAN DE RAADT; BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Opschorting Vertaalbureau Van de Raadt heeft het recht de uitvoering van de opdracht tussentijds op te schorten of te beëindigen wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot nakoming van zijn verplichting. Beëindiging; beperking aansprakelijkheid Indien Vertaalbureau Van de Raadt de uitvoering van de opdracht tussentijds beëindigt en daardoor schadeplichtig zou zijn, dan is Vertaalbureau Van de Raadt nimmer aansprakelijk voor de dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, voor zover die schade hoger is dan het door Vertaalbureau Van de Raadt bedongen honorarium, onder aftrek van de door Vertaalbureau Van de Raadt al gemaakte kosten.

9 EINDE VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst eindigt:

· Met haar volbrenging;

· Op het door partijen expliciet bepaalde tijdstip;

· Door ontbinding door de rechter;

· Door ondercuratelestelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, surseance van de betaling of faillissement van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever;

· Door annulering vooraf;

· Door tussentijdse opzegging.

10 VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Vertaalbureau Van de Raadt zal de opdracht naar beste weten uitvoeren. Inschakeling van derden Vertaalbureau Van de Raadt zal een vertaalopdracht of taalcursus, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, ook door derden mogen laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Vertaalbureau Van de Raadt voor de behoorlijke
uitvoering van de opdracht.

11 KLACHTEN

Klachten over geleverde vertalingen dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie aan Vertaalbureau Van de Raadt kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting.

Indien opdrachtgever na verloop van de termijn geen schriftelijke klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclamaties uitsluitend in behandeling genomen indien Vertaalbureau Van de Raadt alsnog hiermee instemt.

Vertaalbureau Van de Raadt zal de ontvangst van een schriftelijke klacht per e-mail bevestigen. Indien de opdrachtgever binnen 48 uur geen bevestiging ontvangt heeft de opdrachtgever een termijn van maximaal tien dagen na ontvangst van de vertaling, om Vertaalbureau Van de Raadt schriftelijk van klachten over de vertaling op de hoogte te brengen en om Vertaalbureau Van de Raadt, indien Vertaalbureau Van de Raadt fouten erkent, te sommeren binnen een redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen.

In geval van reclamatie of geschil zal Vertaalbureau Van de Raadt zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) vertaler.

12 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Vertaalbureau Van de Raadt of door Vertaalbureau Van de Raadt ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever voor meer dan het bedrag van het tussen Vertaalbureau Van de Raadt en opdrachtgever overeengekomen honorarium.

13 UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Vertaalbureau Van de Raadt is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever tengevolge van een vergissing, een verzuim, een verkeerd woordgebruik of andere soortgelijke fouten lijdt, tenzij Vertaalbureau Van de Raadt opzet of grove schuld te verwijten valt. Vertaalbureau Van de Raadt is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die derden menen te hebben tengevolge van het gebruik van de door Vertaalbureau Van de Raadt aan opdrachtgever geleverde vertaling. Dubbelzinnigheid of andersoortige gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde te vertalen tekst ontheft Vertaalbureau Van de Raadt van iedere aansprakelijkheid. Vertaalbureau Van de Raadt is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van de aan Vertaalbureau Van de Raadt toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren en boeken, tenzij Vertaalbureau Van de Raadt opzet of grove schuld te verwijten valt.

14 VRIJWARING VAN VERTAALBUREAU VAN DE RAADT DOOR OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever vrijwaart Vertaalbureau Van de Raadt of door Vertaalbureau Van de Raadt ingeschakelde deskundigen tegen aanspraken, van welke aard dan ook, van derden, die dezen zouden menen te hebben tegen hen op grond van de door de vertaling ontstane schade.

15 VERJAARINGSTERMIJN SCHADEVERGOEDING

Het eventuele recht van de opdrachtgever om van Vertaalbureau Van de Raadt schadevergoeding te vorderen vervalt in elk geval na verloop van zes maanden na aflevering van de vertaling of beëindiging van de taalcursus.

16 BETALING

Betaling van het honorarium door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 4 weken na aflevering van de vertaling of bij taalcursussen op de afgesproken betalingstermijnen.

17 GESCHILLEN

Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten met Vertaalbureau Van de Raadt die een vertaalopdracht en/of een taalcursus tot onderwerp hebben, of waarvan een vertaalopdracht en/of een taalcursus deel uitmaakt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bevoegde rechter Alle geschillen tussen Vertaalbureau Van de Raadt en de opdrachtgever zullen worden berecht door de rechter van het kanton Zutphen, tenzij de opdrachtgever, binnen vijf weken nadat Vertaalbureau Van de Raadt zich tegenover opdrachtgever schriftelijk op dit beding heeft beroepen, gebruik maakt van artikel 6:236 in BW neergelegde mogelijkheid het geschil te brengen voor de volgens de wet bevoegde rechter.